رله نشت جریان NSBRM

رله نشت جریان NSBRM
  • رله نشت جریان NSBRM
    0 تومان 0 تومان

    این محافظ جان (رله نشت جریان ) تنها عمل حفاظت مدار در برابر نشت جریان جهت جلوگیری از آتش سوزی و حفظ جان انسان طراحی گردیده است پیشنهاد استفاده از این محافظ جان در ابتدای کنتور ها جهت حفاظت کلی (آتش سوزی -حفاظت جان) می باشد.