کلید مینیاتوری قطع NSBIS

موجود


-
+
کلید مینیاتوری قطع NSBIS موجود

 

کلید مینیاتوری قطع (ایزولاتور) NSBIS

جریان نامی

32-40-63A(In)

تعداد پل

1P-2P-3P-4P

استاندارد

IEC60898-1

.